Salgsbetingelser Rev. 03/2015

Melanors standard salgsbetingelser

Rev. 03/2015

 1. INNLEDNING / GENERELT
  Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27. Alle summer i salgsbetingelsene er eks. mva.
 2. LEVERING
  Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
  Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kjøper.
  Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.
  Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende.
  Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko.
  Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kjøper er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår for kjøpers risiko.
 3. VAREN/PRODUKTET
  Varen og/eller tjenesten som leveres er slik som beskrevet i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Opplysninger hentet fra andre steder er bare bindende i den grad de er henvist til i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Installasjon, igangsetting og opplæring må avtales særskilt og inngår ikke dersom det ikke er opplyst i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Tilbud står ved lag i 30 dager.
 4. PRISER
  Priser er oppgitt eks. mva, gebyrer og frakt.
  Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved selgers egen distribusjon av varer.
  Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
  Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, gebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
  Enkeltordre under kr 1.000 kan belastes med et småordretillegg.
 5. BETALING
  Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 15 dager.
  Ved store leveranser faktureres kontraktsummen slik: 30 % av kontraktsummen ved kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10 % ved ferdig installering. Med store leveranser menes leveranser over kr 500.000.
  Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig tidsplan.
  Krever kjøper bankgaranti, belastes kjøper kostnader for denne.
  Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til betaling har funnet sted.
 6. REKLAMASJONSRETT
  Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr.pkt. 2.
  I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted eller hos kjøper etter eget valg.
  Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.
  Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.
  Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger. Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan selger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt.
  Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l. eller oppgradering av programvare.
 7. REKLAMASJONSFRIST
  Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 14 kalenderdager.
  Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes innen 14 kalenderdager etter at mangelen blir oppdaget.
  Samme frist gjelder også når kjøper senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
 8. REPARASJON
  Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader.
  For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kjøpers disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kjøper.
  Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan selger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt.
 9. ERSTATNING
  Ved mislighold av kjøpekontrakten kan den part som rammes bare kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter bestemmelsene i lov om kjøp med følgende begrensninger:
  A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
  B. Erstatningen kan ikke overstige kontraktssummen.
 10. PROGRAMVARE / DATAUTSTYR
  Kjøper får bruksrett til programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere denne til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted.
  For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører.
 11. SALGSPANT
  Selger har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum, med tillegg av renter og omkostninger.
 12. TAUSHETSPLIKT
  Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger eller andre forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.
 13. RETUR / ANNULLERING
  Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000 eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke.Retur krediteres med en andel av kontraktssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.
 14. TVIST, LOVVALG, VERNETING
  Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om partene ikke finner en løsning, behandles saken etter norsk rett for norske domstoler med selgers forretningsadresse som verneting

Vedlegg 1 - Melanors Standard Salgsbetingelser

​SPESIELLE BETINGELSER FOR INSTALLASJON OG IGANGKJØRING AV UTSTYR SAMT OPPLÆRING

 1. Selgers personell må få adkomst til installasjonsstedet til avtalt tid. Installasjonsstedet må være slik at arbeidet kan utføres uten hindring. Installasjonsstedet må være ferdig klargjort på installasjonstidspunkt, dvs:
  Hvis installasjonsstedet krever spesiell rengjøring, rensing eller desinfisering, skal dette være utført før arbeidet begynner.
  Fri veggplass, bordplass, gulvplass eller takhøyde må være tilstrekkelig for utstyret.
  Fast strømforsyning må være i rimelig nærhet (stikkontakt innen en radius på 1,5 m)
  Miljøet på installasjonsstedet må være i tråd med de retningslinjer som er gitt i tilbud, brosjyre eller brukermanual for utstyret.
  Eventuell nødvendig trykkluft, gass, vann, avløp må være i rimelig nærhet (innen en radius på 1,5 m) Forhåndsavtalte koblinger må være i tråd med tilbudsinformasjon eller annen avtale.
  Eventuelle nødvendige kjemikalier for igangkjøring, må være tilgjengelige ved installasjonstidspunktet.
  Eventuell gulv- og/eller veggplass for feste eller oppheng av utstyr må være klarert av kunden med hensyn til plassering av feste og /eller opphengspunkter for boring el.l.
  Hvis arbeidet med installasjon og igangkjøring tar lenger tid enn antatt p.g.a. at ovennevnte ikke er oppfylt eller p.g.a. andre faktorer som selger ikke kan lastes for, vil denne tiden og ekstra reisekostnader bli fakturert
 2. Installasjonsbefaring som ikke er inkludert i prisen i tilbudet, og forandringer i kundens opprinnelige installasjonsplaner som fører til ekstra befaring på installasjonsstedet eller annet ekstra arbeid som følge av dette vil bli fakturert.
 3. Det må finnes parkeringsmuligheter for bil i rimelig nærhet av installasjonsstedet. Hvis det er spesielle parkeringsbestemmelser hos kunden, må kunden på forhånd informere selger og sørge for at det finnes parkeringsplass til avtalt tid.
 4. Kunden skal informere selger om eventuelle vernetiltak, slik at arbeidet kan utføres uten fare for ulykker eller sykdom.
 5. Hvis det som følge av mangelfull tilgang til eller klargjøring av installasjonsstedet ikke kan utføres noen installasjon i det hele tatt på installasjonstidspunktet, vil eventuelle ekstra kostnader samt eventuell ny installasjon bli fakturert kjøper.
 6. Selger fraskriver seg ansvaret for utførelse av service til avtalt tid ved inntrufne forhold som selger ikke har kontroll over f.eks. sykdom, streik o.l. (force majeure)
 7. Dersom kjøpers personell ikke møter til avtalt opplæring, vil ny opplæring kunne finne sted etter ny avtale og etter gjeldende timesatser med tillegg av reise- og oppholdskostnader.

Vedlegg 2 - Melanors Standard Salgsbetingelser

SPESIELLE BETINGELSER VEDRØRENDE PROGRAMVARE, DATAUTSTYR, GRENSESNITT OG SERVICEARBEIDER RELATERT TIL DATAUTSTYR

 1. SALG OG LEVERING
  Følgende betingelser/forbehold gjelder for salg og levering av programvare dersom ikke annet er oppgitt i tilbudet eller i programvareleverandørens (heretter kalt PRODUSENTEN) spesifikasjoner
  a) Installasjon eller støtte til installasjon er ikke inkludert i prisen. Dersom installasjon/støtte til installasjon er tilbudt til fast pris, forutsettes det at installasjonen foretas på frittstående PC/frittstående skriver (ikke nettverkstilknyttet – eller definert med driver/programvare for nettverkstilknytning).
  b) Tiden som medgår til å løse problemer ved installasjon som skyldes kundens eget datautstyr, vil bli fakturert på timebasis til gjeldende timepris.
  c) Installasjon på eller bruk fra nettverkstilknyttet datautstyr og skrivere skjer på kundens eget ansvar og for kundens egen regning. Installasjon på nettverksserver eller nettverkstilknyttet PC samt utskrifter gjennom nettverk til skriver kan ikke garanteres m.h.t. funksjonalitet, med mindre annet er utrykkelig avtalt.
  d) Dersom installasjon/bruk skal skje på kundens eget datautstyr, må dette ikke tidligere ha vært tatt i bruk til noe annet og tilfredsstille PRODUSENTENs spesifikasjoner m.h..t.:
  PC: prosessor, internminne (memory), operativsystem (språk, versjon og oppdateringsnivå), skjermkort og skjermtype, harddisk størrelse, parametersetting og type og antall tilkoblingsporter
  SKRIVER: internminne (memory), emulueringsevner (etterligne andre skrivere), skrifttyper/fonter og parametersetting (språk, CR-LF, grafisk tegnsett, porttyper)
  ANNEN PROGRAMVARE
  hvilke(n) programvare(r) som skal være til stede eller som ikke skal være til stede i den PC som benyttes
  e) Ved tilkobling til kundens nettverk, må kunden sørge for at dette kan gjøres uten å komme i strid med kundens eget regelverk for slik bruk eller slik tilknytning. Kunden må sørge for at tilstrekkelig rettighetsnivå for PC, brukerkonti og nettverk er til stede.
  f) kunden må sørge for at IT-ansvarlig på riktig nivå er tilgjengelig for selger ved behov under installasjon.
  g) Programvare levert av selger er enbrukerløsning (ved eventuell nettverksbruk er kun én samtidig bruker tillatt til enhver tid) dersom ikke annet er angitt.
  h) Dersom PRODUSENTENS spesifikasjoner tillater installasjon i nettverk eller på nettverkstilknyttet datautstyr, forutsettes det at kravene til nettverkstype/konfigurasjon/versjon er oppfylt både for klient og server.
  i) Støtte som forutsetter kunnskap om nettverksoperativsystem og parametersetting i dette eller tilknyttede enheter kan ikke påregnes gitt av selger og/eller PRODUSENTEN.
  Spesielt gjelder dette forhold som:
  - Organisering av internminne (memory),
  - software- og hardware-interrupts
  - rettigheter til nettverksressurser og - filer
  - utskriftsparameter/fillukking/stenging
  - oppsett/parametersetting for PCer og skrivere (f.eks XON/XOFF, språkkoder, CR-LF, grafisk tegnsett, porttyper o.l.)
 2. GRENSESNITT OG INTEGRERING MOT EKSTERNE SYSTEMER
  Integrering mot andre systemer som ikke er levert av selger, er ikke selgers ansvar. (Dette gjelder f. eks. LIMS, journalsystemer m.v.) Selgers ansvar strekker seg til å dokumentere output fra eget system. Selger skal spesifiserere krav til input til eget system. Kunden har ansvar for at denne input er i samsvar med selgers spesifikasjon.
 3. SERVICEARBEIDER
  For arbeid i forbindelse med oppgradering/modifisering utført av selgers serviceavdeling på kundens utstyr gjelder følgende:
  a) alt arbeid utføres og faktureres på timebasis til gjeldende timepris
  b) i de tilfelle SELGER ikke har detaljkunnskap om kundens utstyr eller tilkoblinger, kan resultatet av arbeidet ikke garanteres m.h.t. funksjonalitet
  c) SELGER er ikke ansvarlig for evt. feil ved tilknyttet datautstyr eller programvare som måtte oppstå under eller etter oppgradering/modifisering.