Bærekraft og sosiale forhold

Åpenhetsloven og Nerliens Meszansky

Åpenhetsloven er en lov som skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den har som mål å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjedene.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem og offentliggjøres senest 30.juni 2023. Du som forbruker, bedrift eller privatperson kan nå etterspørre og få informasjon om virksomheters arbeid om hvordan bedriften håndterer risiko for brudd på menneskerettigheter. I denne rapporten har vi beskrevet Nerliens Meszanskys rutiner og praksis, og hvordan vi oppfyller kravene som er beskrevet i loven - klikk her for rapporten på Norsk / Transparency report in English.

Nerliens Meszansky er opptatt av anstendige arbeidsforhold og at ivaretakelse av miljøet er opprettholdt i hele vår leverandørkjede. Dette gjør vi ved å benytte og overholde gjeldene regelverk. Det er viktig for oss at våre leverandører også aksepterer prinsippene og verdiene i våre etiske retningslinjer.

Vi etterspør Etiske retningslinjer fra alle nye og eksisterende leverandører av produkter vi selger. Dersom de ikke har dette, ber vi om at de underskriver dokumentet: «Etiske retningslinjer for leverandører til Nerliens Meszansky AS». Vi forventer at våre partnere overholder kravene i dette.

Dette skal vi gjøre fremover

Ved evaluering av leverandører og ved inngåelse av nye avtaler med leverandører skal det utføres risikovurdering av det aktuelle selskapet og produksjonsland. På denne måten vil vi kunne få et tydeligere bilde og avdekke evt. stor risiko for risikofylte arbeidsforhold, før vi inngår avtaler med nye leverandører.

Dersom vi avdekker eller ser at det er stor sannsynlighet for uverdige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter, hos potensielle eller eksisterende leverandører, vil vi vurdere vårt videre samarbeid.

FNs Bærekraftmål

Når det kommer til sosiale forhold og bærekraft er like muligheter til utdanning, trygghet, mat og medisiner sentrale faktorer. Åpenhetsloven vil forhåpentligvis være med på å gjøre arbeidsplassene tryggere for arbeidere. Vi vil fremover også benytte risikomatrise til oppfølging av FNs bærekraftmål i egen organisasjon, knyttet til aktiviteter vi og leverandører utfører.

Her kan du laste ned våre «Etiske retningslinjer for leverandører til Nerliens Meszansky AS" / "Code of Conduct for Suppliers of Nerliens Meszansky AS"  - klikk her.