Etiske retningslinjer

Nerliens Meszansky er medlem av bransjenforeningen Melanor. medlemmene teller leverandører til helsesektoren, industri, forskning/undervisning og kontrollaboratorier og er underlagt bransjeforeningens etiske retningslinjer.

1. Innledning
Medlemmene av bransjeforeningen Melanor er leverandører av laboratorieprodukter til helsesektoren, industri, forskning/undervisning og kontrollaboratorier. Bransjen har som målsetting å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og er opptatt av produktenes sikkerhet og at analyseresultater som frambringes skal være av høy kvalitet til sikkerhet for kunder, brukere og pasienter.

Bransjen har som målsetting å opptre på en faglig profesjonell måte i forhold til hverandre som kolleger, til kundene, til egne ansatte, til myndigheter og ovenfor samfunnet for øvrig. Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.

1.1 Formål
Formålet med de etiske retningslinjer er å høyne det etiske nivået i laboratoriebransjen gjennom regler om god forretningsskikk. NLFs etiske regler har som formål å påvirke medlemmene, kundene og andre aktører i markedet til å opptre i samsvar med de retningslinjer som følger av dokumentet. Brudd på retningslinjene vil for Melanors medlemmer kunne få disiplinære følger.

De etiske retningslinjene for NLF kan med fordel benyttes av medlemmene som vedlegg til tilbud og til leveringskontrakter og tjene som et kvalitetskriterium.

1.2 Forankring og sanksjon
De etiske regler er forankret i Melanors vedtekter. Klage vedrørende brudd på retningslinjene sendes skriftlig til etisk råd. Melanors styre er etisk råd, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Sanksjoner kan være irettesettelse, bøter, eller i alvorlige tilfeller, eksklusjon fra foreningen. Er et medlem av etisk råd innklagd for brudd på reglene, behandles saken i eget møte uten representanten for innklagde til stede.

2. Forholdet til kundene
Med kunde menes i disse retningslinjer enhver kjøper av varer og tjenester fra et medlem i Melanor. Begrepet omfatter også enhver som representerer kunden eller som handler på vegne av kunde eller som er engasjert av kunde i forbindelse med et innkjøp.

2.1 Habilitet
Melanors medlemmer skal opptre ryddig og forretningsmessig ovenfor kunde i forbindelse med deres innkjøp og ikke søke å påvirke kunde på utilbørlig måte i forbindelse med kjøpsbeslutninger. Dersom et medlem av Melanor oppgir en kunde som referanse i forbindelse med et salg, skal den aktuelle kunde ha gitt sin tillatelse til dette.

2.2 Løpende avtaler
Leverandørene skal respektere en anbudsperiode og ikke levere gratis varer for å forstyrre løpende avtaler.

2.3 Påvirkning ved bruk av gaver og annet
Det er ikke tillatt å gi personlige fordeler til kunder som kan betraktes som påvirkning av eller forsøk på påvirkning av denne/disse. Økonomisk bidrag eller andre ytelser fra leverandøren til kunden, skal skje åpent. Når leverandøren mottar muntlig forespørsel om bidrag/ytelser, skal leverandøren be om at henvendelsen skjer skriftlig.

2.4 Informasjonsmøter, seminarer, middager
Godt fungerende næringsliv, helsevesen, forskning m.m. er avhengig av faglig informasjon om de varer og tjenester som er tilgjengelig og utstyr som benyttes. Det er derfor svært viktig at leverandørene får anledning til å informere om sine produkter. For arrangementer i regi av leverandøren gjelder følgende: Invitasjon av fagpersonell skal skje skriftlig. Det forutsettes at det er samsvar mellom arrangementets kostnader og det faglige innhold.

Ved reiser som naturlig inngår i informasjonssamarbeidet mellom leverandør og fagpersonell, kan leverandøren dekke reiseutgifter tur/retur. Leverandøren kan også dekke hotellutgifter og utgifter til alle måltider. Det faglige program skal utgjøre en vesentlig del av tiden på oppholdsstedet.

Møter, kongresser og lignende der lange reiser og/eller sosiale ytelser fra leverandørene står i misforhold til det faglige innhold, skal ikke forekomme.

3. Forholdet til konkurrenter og andre leverandører
Med konkurrenter menes i disse retningslinjer produsenter/leverandører av laboratorieutstyr og forbruksmateriell i det norske markedet.

3.1 Generelt
Alle leverandører som er medlem av Melanor skal opptre lojalt ovenfor fellesskapet. Medlemmene skal opptre hensynsfullt og imøtekommende ovenfor hverandre.

3.2 Uttalelser om konkurrenter til kunder
Negative, eller nedsettende uttalelser om konkurrenter samt spredning av rykter som kan få negative konsekvenser for den eller dem det gjelder skal ikke forekomme. Slike handlinger blir alltid oppfattet negativt for den som gir slik informasjon og skader selskapets og bransjens omdømme. Det er et lederansvar å påse at slike uttalelser ikke finner sted.

4 Forholdet til myndighetene
Melanors medlemmer skal opptre ryddig og lojalt i forhold til myndighetene og tilstrebe å samarbeide for å gjennomføre de lover og vedtak som blir fattet av myndighetene.

5. Forholdet til samfunnet
Melanors medlemmer skal opptre på en samfunnsmessig forsvarlig måte og vise ansvarlighet i miljøspørsmål.

6. Forholdet til ansatte
Melanors medlemmer skal tilstrebe å ha et ryddig og godt forhold til sine ansatte og håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå på en slik måte at man begrenser skadevirkningene både for den ansatte, for sin egen virksomhet og for bransjen.