Spektroskopi er ulike teknikker for å studere molekyler, atomer og atomkjerner ved hjelp av deres karakteristiske spektra. 

Spektroskopi kan deles inn i 2 hovedområder - Atomspektroskopi og molekylærspektroskopi. Generelt er både atom- og molekylærspektroskopi viktige teknikker for organiske og uorganiske analyser på industri-, forsknings-, miljø- og sykehuslaboratorier.

Atomspektroskopi omfatter analyseteknikkene AAS, ICP-OES og ICP-MS
Disse analyseteknikkene måler konsentrasjonen av ulike grunnstoffer i en prøve. Valg av teknikk avhenger av hvilken deteksjonsgrense som er nødvendig for de ulike grunnstoffene i prøvematerialet.
Molekylærspektroskopi omfatter analyseteknikkene FT-IR, Raman, NIR, NMR og UV-VIS.
Dette er teknikker som benyttes til å identifisere og kvantifisere ulike uorganiske og organiske materialer og forbindelser. Ofte benyttes både FT-IR og Raman på samme materiale eller forbindelse, da FT-IR og Raman er komplementære teknikker hvor molekylenes ulike bindinger analyseres.
NIR er en spektroskopisk teknikk som utnytter "lysets" egenskaper i det nær-infrarøde området av spekteret (800-2500 nm) til å utføre både kvalitative og kvantitative målinger. Fordelene med NIR er at det er en meget rask analysemetode, behovet for prøveopparbeiding er tilnærmet null og det er ingen kjemikalier involvert i analysen. Kraftfôr-, fiskefôr-, korn og næringsmiddelprodusenter har benyttet NIR i mange ti-år, og med stor suksess. Fett, protein og vann er de vanligste analyseparameterne. NIR-teknikken egner seg både på laboratoriet, i produksjonsanlegg og in-line. Det finnes i dag globale kalibreringer for alle typer korn og oljevekster, og dermed kan vi levere nøkkelferdige løsninger.

Innen farmasøytisk industri er NIR-instrumenter uunnværlig i forbindelse med identifikasjon av råvarer, og til kvantitative analyse av virkestoffer på ferdige produkter.  gså inne olje- og petrokjemisektoren, biodrivstoff og fermenteringsanlegg, treforedlingsindustrien er NIR av stor betydning.

Nerliens Meszansky tilbyr et produktspekter av instrumenter og referansestandarder til de ulike spektroskopiske teknikkene. Vi arrangerer kurs og har et godt utviklet servicetilbud innen spektroskopi.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Atomabsorbsjonsspektrofotometre (AAS) for elementanalyser ved bruk av flamme og grafittovn.
FT-IR instrumenter med utallige tilvalgsmuligheter som mikroskoper, Raman, ATR, TGA, transmisjon, refleksjon
Elemetanalyser helt ned på sub-ppb nivå med ICP-OES og ICP-MS
NIR og NIT instrumenter er i dag blitt uunværlige analyseverktøy for kornmottak og fôrprodusenter som krever raske svar ...
NIR er rask og ikke destruktiv analyseteknikk for kvalitative og kvantitative analyser. Perfekt for råvare- og kvalitets...
PicoSpin - brukervennelige NMR instrumenter for analyse av væsker
Ramaninstrumenter og ramanmikroskoper for bruk innen forskning og kvalitetskontroll
Spektrofotometre til rutineanalyser og forskning.
XPS -et verktøy som gir en dypere innsikt i overflaters og tynne filmers kjemiske sammensetning.