Korona-situasjonen og Nerliens Meszansky AS

Generell informasjon relatert til vareleveranser, serviceoppdrag og kommunikasjon.
11. september 2020

Som følge av Covid-19 pandemien har etterspørselen etter engangshansker økt kraftig. Dette har ført til råvaremangel og kraftig økte råvarepriser. Vår produsent, Shield Scientific, har for å sikre videre produksjon kjøpt inn nødvendige råvarer, men til en vesentlig høyere pris enn tidligere. De har derfor varslet prisøkning fra 1. september. Dette er bakgrunnen for at prisen på hansker fra Shield Scientific er økt med virkning fra 1. september 2020.
Skulle dere ha ytterligere spørsmål angående dette, ta gjerne kontakt med oss.

20. mars 2020 
Transport og leveringstider ved import

Som følge av at flere land nå har meget streng kontroll ved grensene og transportkapasiteten er noe redusert medfører det at leveringstidene for øyeblikket er lengre enn normalt og mer uforutsigbare.  

Oslo 16. mars  2020 
Organisasjon

Alle funksjoner i Nerliens Meszansky AS er operative, og det foreligger planer for hvordan vi skal holde viktige funksjoner i drift i tiden framover. Vi har lagt begrensinger i reiseaktiviteten for våre ansatte, og lagt til rette for at kommunikasjon skal foregå på telefon og i elektroniske kanaler. Vi følger de til enhver tid gjeldene retningslinjer og pålegg gitt av norske Helsemyndigheter.

Varelevering og leveranser

Vår erfaring hittil er at vareleveranser fra våre utenlandske produsenter i all hovedsak foregår som normalt. Vi vil varsle den enkelte kunde dersom det oppstår endringer som påvirker leveranser av bestilte varer. 
Merk: Dersom din arbeidsplass ikke kan ta imot planlagte leveranser er det viktig at dere gir oss beskjed så raskt som mulig.

Prøvetakingsutstyr

Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått er etterspørselen etter prøvetakingsutstyr og transportmedier ekstremt stor fra hele verden. Vår produsent har gjort mange vesentlige tiltak for å øke og effektivisere produksjonen. De gjør sitt aller ytterste for å produsere så mye som mulig, vi er i tett dialog og kommuniserer med dem løpende med hensyn til leveranser i tiden fremover. Våre kunder holdes oppdatert fortløpende.

Serviceoppdrag

For å begrense risiko for smittespredning vil preventive vedlikeholdsoppdrag utsettes der det er mulig. Vi vil prioritere serviceoppdrag hvor det er kritisk for liv og helse, og ved behov for akuttservice. Besøk på helseforetak/institusjoner/industribedrifter vil kun skje etter avtale med ansvarlig personell hos kunden, og oppdragene vil bli gjennomført i samsvar med de reglene som til enhver tid gjelder i det enkelte foretak/selskap. Vi må naturlig nok ta forbehold om at det er mulig å reise til enkelte kunder siden det er kraftig reduksjon i lufttrafikken denne perioden. Fjerndiagnostikk vil bli benyttet så fremt det er mulig.

service@nmas.no | 406 91 600

 

Med vennlig hilsen

Asbjørn Jacobsen

Adm. dir.

 

info@nmas.no | 22 66 65 00